Provedene edukacije za nastavnike, stručne suradnike i roditelje u sklopu projekta “Hrabri čuvari”

Objavljeno: 14.03.2017

Hrabri telefon ove godine provodi projekt „Hrabri čuvari“ u suradnji s OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica i OŠ Novska, a uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je usmjeren na prevenciju i djelotvornu zaštitu djece od nasilja na Internetu kroz pružanje stručnih i djelotvornih informacija djeci, nastavnicima i roditeljima o mogućnostima Interneta i učincima ove vrste nasilja. Sudjelovanjem u projektu podiže se svijest o štetnosti govora mržnje na Internetu, a učenici imaju priliku biti poučeni o njegovom odgovornom i sigurnom korištenju.

Glavna svrha projekta je osnaživanje djece, roditelja i škole kao zajednice u odgovaranju na izazove elektroničkog nasilja koje, za razliku od nasilja među vršnjacima „licem u lice“, ima snažnije posljedice jer se radi o pisanoj riječi koja ostaje na Internetu, dostupna je neograničenom broju djece, brzo se prenosi, a počinitelj može ostati anoniman. U skladu s tim, osnovna ideja je osvijestiti i osnažiti ciljane skupine (djecu, stručne suradnike i roditelje) na područjima važnima za psihosocijalni razvoj djece, razumijevanje vlastitih odgovornosti i moći u zaustavljanju elektroničkog nasilja te razumijevanje opasnosti zbog zloupotrebe Interneta.

Do sada su u sklopu projekta izrađena online verzija memory igre, tiskani su edukativni materijali, a provedene su i fokus grupe s učenicima i nastavnicima u svrhu prikupljanja informacija vezanih uz ovu temu. Prošli tjedan je u svakoj školi održana jednodnevna edukacija nastavnika i stručnih suradnika, koja je uključivala jačanje njihovih kompetencija u području prevencije elektroničkog nasilja, a održano je i predavanje za roditelje na istu temu. Isplanirane su i osmišljene i radionice za djecu koje će sada provoditi educirani nastavnici/stručni suradnici s djecom. Nakon provedenih radionica djeca dobivaju naziv „Hrabri čuvari“ i tako preuzimaju aktivnu ulogu u zaustavljanju elektroničkog nasilja kroz međuvršnjačku pomoć. Njihov zadatak će tijekom godine uključivati provedbu radionica s drugom djecom, predstavljanje čuvara u školama, poster prezentacije i sl. aktivnost. Oni će tako educirati drugu djecu i biti im izvor pomoći ako se nasilje dogodi budući da iskustvo pokazuje da se djeca u takvim situacijama povjeravaju svojim vršnjacima jer vjeruju da ih oni bolje razumiju, dijele njihove probleme i proživljavaju ista ili barem slična iskustva.

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge